NMK - Størst og best innen motorsport!
   
Tekststørrelse

Fullstendig saksliste Årsmøte

         Årsmøte NMK Nore og Uvdal
Fredag 14 mars 2014, på klubbhuset, kl 1900

Fullstendig sakliste;
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle klubbens årsmelding, herunder evt gruppeårsmeldinger.
5. Behandle klubbens regnskap, i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker.
Det har kommet inn et forslag til behandling, og saken lyder:
Sanitæranlegg og kiosk på banen. Skal det bygges på plassen eller
kjøpes ferdig, evt søke kommunen om midler. Forslagstiller rede-
gjør nærmere på møtet.
7. Fastsette medlemskontinget.
8. Vedta klubbens budsjett.
9. Behandle klubbens organisasjonsplan
10. Foreta følgende valg;
a) Leder
b) Nestleder
c) 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
d) Øvrige valg i henhold til vedtatte organisasjonsplan (banekomite, grenkontakter)

e) 2 revisorer
f) Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er
tilsluttet.
g) Valgkomite med leder og 2 medlemmer, og evt 1 varamedlem

Antall besøkende på siden

Vi har 3 gjester og ingen medlemmer på besøk.